Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.7.2019

Wągrowiec, dnia 01.07.2019 r.

TI-APP.6733.7.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 01.07.2019 r. wydano decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 540, 538/1, 5, 5385, 5383 oraz części działek o nr ewid. 9084/11, 9079/24, 8075/5  położonych przy ul. Kościuszki w Wągrowcu dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej ulicy Kościuszki w Wągrowcu, montaż linii kablowych nN ze słupami oświetleniowymi z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt