Obwieszczenie o zakończeniu postępowania TI-APP.6733.3.2019

Wągrowiec, dnia 10.04.2019 r.

TI-APP.6733.3.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3841/2, 3841/6, 4065/1, 4065/3, 3787, 3789/2, 3788, 3796, 3800/2, 3801/2, 3802/2, 5162, 5143, 5140, 2836/43, 2836/41, 2836/39, 2836/37, 2842/3, 2843, 2839/2, 2840/14, 2844/1, 2841/2, 41/2, 36, 25/1, 35/1, 25/2 i cz. działki 5163 położonych w Wągrowcu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej SN wraz z odcinkiem linii napowietrznej SN w ramach proj. pt. ?Wprowadzenie nowego ciągu liniowego SN-15kV Skoki 2 z GPZ Wągrowiec na linie SN kV Skoki? wszczętej
na wniosek Pana Łukasza Szydłowskiego ERGOLINIA Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kramarska 26 pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt