Referat Planowania Przestrzennego

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.2
10.03.2011
DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21;
+48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
 •  art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 2, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r, poz. 293ze zm.),
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • załączniki:

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (obszar o trzykrotnej szerokości frontu działki ale nie mniejszy niż 50 m).

(Na jednej kopii określić granice terenu objętego wnioskiem lub przebieg inwestycji liniowych),

- załączniki graficzne przedstawiające charakterystykę inwestycji (przedstawić sposób zagospodarowania terenu oraz gabaryty projektowanych obiektów),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),

- umowy zawarte przez Inwestora z dostawcami wszystkich mediów niezbędnych do realizacji inwestycji (oryginały lub kopie poświadczone notarialnie),

- wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10.09.2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- odpis z rejestru KRS w przypadku wnioskodawcy będącego Spółką z osobowością prawną, przedsiębiorstwem, stowarzyszeniem.

IV. OPŁATY:
 
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł
 
 • opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy  w Wągrowcu 61 8959 0001  0000 5106 2000 0010
 •  zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,
 • dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
   
  Zwolnienia:
  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
   
 • Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi czynności urzędowe w sprawach:

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),

 • Zwolnione od opłaty skarbowej również :

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem
o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r, poz. 293 ze zm.) - 65 dni,
 • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, obowiązkowe jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych.
Lista wiadomości