Referat Planowania Przestrzennego

13. Opinia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.6
10.03.2011
OPINIA ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 108, ul. Kościuszki 15a, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21; +48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 , poz. 65 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości,
  • wstępny projekt podziału - 2 egz.,
  • wypis z rejestru gruntów.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości