3. Decyzja o warunkach zabudowy

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.3
10.03.2011
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108,
tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21; 67 268 19 45; +48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r poz. 741 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)

- mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (obszar o trzykrotnej szerokości frontu terenu ale nie mniejszy niż 50 m ) w postaci elektronicznej lub papierowej,

- na kopii mapy określić granice terenu objętego wnioskiem lub przebieg inwestycji liniowych,

- określić planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu, przedstawione w formie graficznej,

- dokumenty zatwierdzające zapewenienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków  socjalno - bytowych (oryginały lub kopie poświadczone notarialnie),

- kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- inne, np.: licencja mapy, dokumenty, któte pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej.

IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł

- opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

-  zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,

- dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,

- dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.

 • Zwolnienia:

  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

 •  Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi czynności urzędowe w sprawach:

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.),

 •  Zwolnione od opłaty skarbowej również są:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem
o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.):
  • w przypadku decyzji o warunkach zabudowy - 90 dni,
  • w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dla budynków do 70 m2 o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dn. 07.07.1994 r - Prawo budowlane - 21 dni
 • do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku  jest obowiązkowy
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz 2464) w związku z art. 64b ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)