4. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.4
10.03.2011
DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21;
+48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 63 ust. 5 ustawy z  dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 2369 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o przeniesienie  decyzji o warunkach zabudowy - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
IV. OPŁATY:
     podlega opłacie skarbowej w wysokości 56 zł
 • opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miejskiego:Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,
 • dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
 • Zwolnione od opłaty skarbowej są:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem
o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,
 • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, obowiązkowe jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych,
 • w niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.