Wydział Finansowy

2. Podatek od nieruchomości (os. prawne) - zgłoszenie obowiazku podatkowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.2
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE  - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 4, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA: 
 1. ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.. 1170 z późn. zm.)
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 3. uchwała nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2016, poz. 7874) - pobierz
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Deklaracja  w sprawie podatku od nieruchomości według obowiązującego wzoru DN-1.
            Druk do pobrania :
 
                                 
                                     Druk  DN-1
                                     Załącznik ZDN-1
                                     Załącznik ZDN-2

 
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:         

         Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

             61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAW:
 
Na podatniku ciążą poniżej wymienione obowiązki:
 • do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dnia od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku
 • za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia, a za pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca wpłacenie wyliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania  obowiązku podatkowego.     
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy DN-1,
 • złóż deklarację  w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą na adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a,
 • wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek,
 • w przypadkuniezłożenia deklaracji przez podatnika lub nierzetelnego jej wyliczenia, Burmistrz Miasta Wągrowca wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
          
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
        Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
       
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: za miesiąc styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca. 

Podatek należy uiścić na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:    

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010  
 
 
IX. UWAGI:
 • podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów  budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu państwa lub gminy -miasta Wągrowiec,
 • opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
       - grunty,

      - budynki lub ich części,
      - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • podstawę opodatkowania stanowi:
       - dla gruntów - powierzchnia,
       - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
       - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -
         wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień
         1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym
         roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli  całkowicie
         zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano
         ostatniego odpisu  amortyzacyjnego,
 • podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w trakcie roku poprzez złożenie deklaracji z uwzględnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 12.
             
Lista wiadomości