Wydział Finansowy

3. Podatek rolny(os.fizyczne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.3
29.05.2014
PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE  - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI IR-1
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • informacja w sprawie podatku rolnego według obowiązującego wzoru IR-1.
Druk do pobrania :  
IR-1 obowiązuje od 01.07.2019 r.
Załaczniki do IR-1
ZIR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
ZIR-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
ZIR-3 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
 
 
 
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania informacji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:

       Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

       61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • obowiązkiem podatnika jest złożenie informacji podatkowej IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania
 • w zakresie podatku rolnego,
 • Burmistrz Miasta Wągrowca w oparciu o złożone dokumenty ustala w drodze decyzji
  podatek rolny lub w trakcie roku podatkowego dokonuje zmiany wymierzonego
  podatku w ciągu 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy IR-1,
 • złóż informację podatkową w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,
 • poczekaj na doręczenie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminach do:  15 marca,  15 maja,  15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
 
Podatek należy zapłacić na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
IX. UWAGI:
 • opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
  i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza;
 • podatnikami podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

          - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
            lub z innego tytułu prawnego,

          - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład
            Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie
            Lasów Państwowych,

 • podatnicy podatku rolnego są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w ciągu roku poprzez złożenie korekty informacji wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35 lub 268 03 11.
Lista wiadomości