Wydział Finansowy

5. Podatek leśny (os.fizyczne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej informacji

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.5
 
PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE  - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI IL-1
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Informacja w sprawie podatku leśnego według obowiązującego wzoru IL-1
Druk do pobrania : 
 
                          IL-1
                          załączniki:
                          ZIL-1
                          ZIL-2
                          ZIL-3
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania informacji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:

                 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • obowiązkiem podatnika jest złożenie informacji podatkowej IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania w zakresie podatku leśnego,
 • Burmistrz Miasta Wągrowca w oparciu o złożone dokumenty ustala w drodze decyzji podatek leśny lub w trakcie roku podatkowego dokonuje zmiany wymierzonego podatku w ciągu
  1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy IL-1,
 • złóż informację podatkową w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,
 • poczekaj na doręczenie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminach do15 marca,  15 maja,  15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
Podatek należy zapłacić na konto Gminy Miejskie Wągrowiec

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010  
IX. UWAGI:
 • podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
 • podatnikami podatku leśnego są: właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy wieczyści lasów, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • podatnicy podatku leśnego są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w ciągu roku poprzez złożenie korekty informacji wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35
  lub 268 03 11.
Lista wiadomości