Wydział Finansowy

11. Zwrot opłaty skarbowej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.13
10.03.2011
ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, pokój nr 4, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330)
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o zwrot opłaty skarbowej sporządzony według ustalonego wzoru - załącznik do karty
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej, dołączony do wniosku.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej..
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku zwrot opłaty skarbowej następuje w terminie 7 dni roboczych,
 • zgodnie z prawem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • decyzja Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,
 • decyzja Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej,
 • zwrot wniesionej opłaty skarbowej przelewem na konto lub przekazem pocztowym ( po potrąceniu kosztów zwrotu).
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VIII. UWAGI:
 • opłata skarbowa podlega zwrotowi:

- od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

- od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia lub koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia , koncesji),

 • zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek,
 • Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Lista wiadomości