Wydział Finansowy

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.II.1
13.01.2014
ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, ul Kościuszki 15a;     pokój nr 5  tel.  67 26 80 335 lub 311
                                                                       pokój nr 4  tel.   67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 730 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości według wzoru - załącznik do karty:druk do pobrania
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej  w wysokości 21 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

         Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

         61 8959 0001 0000 5106 2000 0010  
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Załącz oryginał pokwitowania opłaty skarbowej.
 3. Złóż wypełniony wniosek  lub prześlij pocztą.
 4. Poczekaj na wydanie zaświadczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
VIII. UWAGI
 • Zaświadczenie stanowi potwierdzenie faktów wynikających z prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji księgowej (wpłat, przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników):
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego.
 • Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35 lub 268 03 11
Lista wiadomości