Wydział Finansowy

1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowego

 
 

URZĄD MIEJSKI W WĄGROWCU

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.1
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE 
 ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO IN-1
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy,  pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 3. uchwała nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2016  poz. 7874)
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości według obowiązującego wzoru IN-1
          Druk do pobrania :                                                      
:                                    IN-1
                                    załączniki:
                                    ZIN-1
                                    ZIN-2
                                    ZIN-3
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania informacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Gminy Miejskiej Wągrowiec:             
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • obowiązkiem podatnika jest złożenie informacji podatkowej IN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania (kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania itp.),
 • Burmistrz Miasta Wągrowca w oparciu o złożone dokumenty ustala w drodze decyzji podatek od nieruchomości lub w trakcie roku podatkowego dokonuje zmiany wymierzonego podatku w ciągu 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów. 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy IN-1,
 • złóż informację podatkową w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,
 • poczekaj na doręczenie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. 
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
          Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za  pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:

           Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada roku podatkowego.

 
UWAGA: Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo  w terminie płatności pierwszej raty.
 
             Podatek należy zapłacić na rachunek Gminy Miejskiej Wągrowiec
 
              Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
 
              61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
IX. UWAGI:
 • podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu państwa lub gminy -miasta Wągrowiec,
 • opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
       - grunty,
       - budynki lub ich części,
       - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podstawę opodatkowania stanowi:
       - dla gruntów - powierzchnia,
       - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
       - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -
         wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień
         1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym
         roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli  całkowicie
         zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano
         ostatniego odpisu  amortyzacyjnego,
 podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w ciągu roku poprzez złożenie korekty informacji wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67-26-80-311. 
Lista wiadomości