Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.I.2
04.11.2011
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 4 grudnia 2015 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139),
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.),
 5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wg ustalonego wzoru -
 • załączniki do wniosku:
1. opinia Komendanta Policji w Wągrowcu,
2. opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
3. opinia kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia
ratunkowego) w Wągrowcu,
4.opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu,
5. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej (zgodnie z art. 17 a. ust. 3 Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich),
6. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
7. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody pitnej i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu,
i energii elektrycznej, oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozmieszczeniu ich wg sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
8. instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej,
9. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych -
w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
10. informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
11. informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu i wyposażeniu służb porządkowych
i informacyjnych.
12. Informacje o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
13. polisa ubezpieczeniowa (zgodnie z wymaganiami wg Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych),
14. pisemna zgoda właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa.
15. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 82 zł
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 82 zł
 • - opłatę skarbową można uiścić
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego: 
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 
opłacie skarbowej nie podlegają jednostki budżetowe.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy,
 • wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej,
 • wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej,
 • decyzję można odebrać osobiście. Możliwe jest również doręczenie dokumentu za pośrednictwem poczty.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • odwołanie od decyzji przysługuje jedynie w przypadku decyzji o odmowie wydania zezwolenia bądź zakazie przeprowadzenia imprezy masowej,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
 • odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
VII. UWAGI:
 • Impreza Masowa:
- impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, na której liczba miejsc na stadionie,
w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 500,
- impreza masowa sportowa (w tym mecz piłki nożnej), na której liczba miejsc na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
 • organizator imprezy masowej wyznacza przedstawiciela upoważnionego do ustalenia wykazu szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej (Policji, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia), w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej i wydaje mu upoważnienie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalenia szkód powstałych w związku z działaniami
  w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań.
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 121, poz.1006),
 • opinie, stanowiące załączniki do wniosku, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania,
 • organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy,
 • jeżeli do wniosku dołączone są kserokopie dokumentów, muszą być one potwierdzone klauzulą: ?za zgodność z oryginałem"  wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby upoważnionej.
Lista wiadomości