Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

3. Udzielanie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie miasta Wągrowca

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.10
04.11.2011
UDZIELANIE DOTACJI DLA KULBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
 • 2. uchwała Rady Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • do wniosku dołączyć należy następujące załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumentypotwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- aktualny Statut wnioskodawcy, bądź inny równoznaczny dokument (jeżeli przepisy dotyczącepodmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) potwierdzający prowadzenie 
działalności w zakresie sportu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok,
- oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawych wobec budżetu państwa,
- kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem - jeśli zadanie dotyczy występów w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • w terminie: 30 dni informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 • umowa z wnioskodawcąw przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, lub
 • informacja o negatywnym rozpatrzeniu oferty.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
 • o dotację ubiegać mogą się kluby sportowe działające na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, realizujące cel publiczny, o którym mowa ww. uchwale,
 • dotacja Gminy miejskiej Wągrowiec nie może przekraczać 85% wartości projektu.
Lista wiadomości