Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

8. Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego w trybie poza konkursowym tzw. "MAŁE GRANTY"

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.11
04.11.2011
UDZIELANIE DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W TRYBIE POZA KONKURSOWYM TZW. ?MAŁE GRANTY"
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożona musi być na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,) - wzór obowiązującego formularza stanowi załącznik do karty
 • do oferty dołączyć należy następujące załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- aktualny statut organizacji,
- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedni,
- sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni,
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeśli przyjęto taki sposób realizacji zadania publicznego),
- umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczącą wspólnej realizacji zadania publicznego (w przypadku złożenia oferty wspólnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 ustawy).
Informacje dodatkowe:
Wszystkie kserokopie dokumentów winny być opatrzone na każdej stronie klauzulą ?za zgodność
z oryginałem" oraz zawierać datę  i  imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia przedmiotowych dokumentów.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • w terminie: 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku,
 • umowa z wnioskodawcą w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, lub
 • informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
? oferty zgłoszone w trybie pozakonkursowym są publikowane w:
- Biuletynie Informacji Publicznej w dziale ?Aktualności",
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej http://www.wagrowiec.eu/ ,
- na okres 7 dni, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty,
 • aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20000 zł w danym roku kalendarzowym.
Lista wiadomości