Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania publicznego, realizowanego przez organizacje pozarządowe

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.15
04.11.2011
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 • 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 • 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 4. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
 • 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania publicznego złożone musi być na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania..) - wzór sprawozdania stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożyć należy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
 • przyjęcie sprawozdania/odrzucenie sprawozdania,
 • w przypadku odrzucenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca zostanie poinformowany o odrzuceniu sprawozdania w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania.
Informacje dodatkowe:
zleceniobiorca zobowiązany jest przechowywać dokumenty związane z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
 • zleceniobiorca realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie
  z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
 • każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna zostać podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
 • zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty itp.).
Lista wiadomości