Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przedmiot i cel działania

Przedmiot i cel działania

Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Naszym celem jest bezpłatna pomoc osobom, które:

 • Mają problemy z nadużywaniem alkoholu, narkotyków,
 • Mają problemy z członkami rodziny lub znajomymi nadużywającymi alkoholu, narkotyków,
 • Są ofiarami przemocy domowej,
 • Mają problemy z wychowaniem dzieci,
 • Szukają porady prawnej z zakresu radzenia sobie ze skutkami alkoholizmu i przemocy domowej,

Instytucjom i organizacjom oferujemy pomoc w zakresie:

 • Realizacji programów i innych form oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących szeroko rozumianego problemu uzależnień,
 • Indywidualnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień,

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
czynny w środy, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają specjalistyczne przeszkolenie  z zakresu przemocy domowej.
Do zadań punktu należy:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym,
 • Poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
 • Motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
 • Kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych  przemoc domową,
 • Interweniowanie w odpowiednich instytucjach,
 • Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób uwikłanych w przemoc,

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii
czynny we wtorki, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14
dyżuruje psycholog Leszek Spychalski 

Tutaj uzyskasz informacje, pomoc prawną, edukacyjną oraz pierwszą interwencję w problemach narkotykowych

 

Poradnia Kryzysowa
czynna w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Konsultacje z pedagogiem dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych. Oferuje pomoc w zakresie zaburzeń funkcjonowania społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

 

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci
czynna od poniedziałku do piątku, godz. 13.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym (od 6-15 lat) z rodzin dysfunkcyjnych. Obecnie funkcjonuje sześć grup wiekowych - socjoterapeutycznych. Placówkę prowadzą wykwalifikowani wychowawcy w dziedzinach: pedagogiki, socjoterapii i psychologii. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki i szeroko pojętej pomocy. Przez cały rok w placówce prowadzone są zajęcia stałe:

 • odrabianie zadań domowych,
 • wyrównywanie braków w nauce i eliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci,
 • prowadzenie zajęć profilaktyczno - warsztatowych dotyczących środków uzależniających, bezpieczeństwa na drodze, zdrowego trybu życia,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w zakresie integracji grupy, agresji, niedostosowania społecznego, mocnych i słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego funkcjonowania rodziny, a także trudnych sytuacji - jak sobie w nich radzić,
 • zajęcia z obszaru doradztwa zawodowego w grupach gimnazjalnych,
 • zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • konkursy tematyczne
 • wycieczki
 • spotkania indywidualne wychowanków z psychologiem,
 • spotkania indywidualne psychologa z rodzicami,
 • zajęcia plastyczne mające na celu dekorację świetlicy,
 • przygotowywanie inscenizacji, programów artystycznych,
 • zajęcia multimedialne,
 • zajęcia relaksacyjne.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony gorący napój i posiłek w postaci śniadania lub podwieczorku. Dzieci z odległych dzielnic Wągrowca otrzymują bezpłatne bilety na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

 

Pełnomocnik Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmuje od poniedziałku do piątku, godz.  8.00 - 15.00, tel. 067 26 888 14

Tutaj można złożyć wniosek o nałożenie na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadkach potwierdzających fakt uzależnienia od alkoholu ma uprawnienia do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego mogącego zobowiązać do podjęcia leczenia odwykowego. Postępowanie przez MKRPA jest bezpłatne


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 

czynny poniedziałek, czwartek, piątek,  godz. 12.00 - 18.00,

Zadaniem punktu jest:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
 • kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

 

Mitingi AA

odbywają się w świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp. 31A (wejście od strony promenady)

w każdy piątek, godz. 18.00

Są to spotkania kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami, siłą i nadzieją, żeby pomóc sobie i innym żyć na trzeźwo.
Na mitingach uczymy się mówić o sobie, uczymy się słuchać - zachowując anonimowość, uczymy się wyrażania uczuć, dzieląc się z innymi.
W AA nikt nic nie musi, a jedynym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest szczera chęć zaprzestania picia.

 

Mitingi Al-Anon

odbywają się w świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp. 31A (wejście od strony promenady)

w każdy poniedziałek, godz. 18.00

Al - Anon, to grupa ludzi, rodzin, przyjaciół, znajomych alkoholików, którzy spotykają się po to, żeby zrozumieć chorobę alkoholową, pomóc sobie, rodzinie i alkoholikowi. Tam znajdziesz oparcie i zrozumienie swoich problemów. Nie będziesz sam. Zyskasz przyjaciół, którzy ten sam problem co ty. Nauczysz się jak postępować i żyć z alkoholikiem. Jak pomóc sobie, dzieciom, rodzinie. Jak żyć lepiej.


Zapewniamy pełną anonimowość i miłą atmosferę.

Lista wiadomości