Przedszkole Nr 6

Status prawny.

Status prawny

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Wągrowiec.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.


Przedszkole działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz. 425 z 1991r. z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3,poz.19 z póź.zm.).  

4. Statutu ( do pobrania ).

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez
Gminę Miejską Wągrowiec.

Lista wiadomości