Przedszkole Nr 6

Organizacja.

Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców


Organizacja przedszkola


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

4. Budynek Przedszkola Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu mieści się przy ulicy Lipowej 36

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

    W przedszkolu jest 5 oddziałów.

6. Przedszkole czynne jest od godziny 630 do 1600

8. Odpłatność za przedszkole ustala organ prowadzący Przedszkole, a reguluje ją Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/297/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminą Miejską Wągrowiec.
Lista wiadomości