Przedszkole Nr 6

Przedmiot działania i kompetencje.

Przedmiot działania i kompetencje


Przedszkole realizuje cele  wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

I.

Celem przedszkola jest:

     1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie

          czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i

          w dalszej edukacji,

     2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby

          lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

     3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej konicznej w nowych i

           trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i

           porażek,

      4)  rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w

           poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

      5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz

           nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i

           intelektualnych,

      6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do

           uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

      7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, i

           technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich

           przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

      8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie

           umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy

           teatralne oraz sztuki plastyczne,

       9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej, (do

            rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy

            patriotycznej,

     10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez

            wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także

            kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w

            edukacji szkolnej.

 

II. 

Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej, do których należą:

 

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie  się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę -  różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 
III.

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.


IV.


1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Lista wiadomości