Aquapark Wągrowiec Spółka z o.o. w Wągrowcu

 
 AQUAPARK WĄGROWIEC sp. z o.o.

ul.Kościuszki 49A, 62-100 Wągrowiec

 

Prezes Zarządu: Marek Meller

tel. 67 268 55 55

fax. 67 268 51 99

www.aquapark.wagrowiec.eu 

 


 

STATUS PRAWNY
Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o., jest spółką kapitałową z 100% udziału Gminy  Miejskiej Wągrowiec. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych.
Kapitał zakładowy spółki 17 956 000,00 zł
 

 
STRUKTURA DZIAŁANIA
Uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu,  na podstawie której działa spółka:
- powołanie spółki uchwała Rady Miejskiej Wągrowca nr XXII/148/2008 z dnia 28.08.2008 r.
 


Zakres działania spółki:
Działalność obiektów sportowych.
Kapitał zakładowy spółki: 17 956 000,00 zł
Zarząd Organ reprezentacji:
Prezes Zarządu - Marek Meller
Rada Nadzorcza Organ nadzoru:
Beata Kaniewska - przewodnicząca
Maria Tomaszewska - członek
Honorata Bukowska - członek
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
2) kontakt do inspektora ochrony danych: sekretariat@aquapark.wagrowiec.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, wykonywania obowiązków prawnych, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 z póżn. zm) Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazanych w powiadomieniu , postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.