Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowych

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. OŚWIATOWYCH

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe,
      7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa aplikacji Word, Excel, Internetu
          i poczty elektronicznej,
      8) umiejętności planowania i sprawnej organizacji pracy,
      9) dyspozycyjność,
    10) zdolności komunikacyjne,
    13) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
    14) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
           - ustawy z dnia 7.09.1191 r. o systemie oświaty,
           - ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe,
           - ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,
           - ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
           - ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
           - ustawy z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych osobowych,
           - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
              (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
         
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      2) odporność na stres.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) Kontrola obowiązku nauki.
      2) Pomoc przy realizacji programów rządowych.
      3) Koordynowanie zadań z zakresu informatyzacji szkół.
      4) Realizacja programu Animator - Moje Boisko ORLIK 2012.
      5) Stosowanie przepisów procedury administracyjnej w sprawach dotyczących
          przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
      6) Prowadzenie spraw w zakresie stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego Programu
          Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
      7) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli:
              a) organizowanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
              b) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
      8) Pomoc w organizowaniu konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
      9) Sporządzanie i przedstawienie kierownikowi wydziału do zatwierdzenia projektu zbiorczego
          sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
          awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach.
    10) Pomoc przy organizowaniu uroczystości oświatowych.
    11) Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu zajmowanego stanowiska pracy.
    12) Realizacja innych zadań związanych z działaniem wydziału, zleconych przez jego
          kierownika.    
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) podstawowy system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - I piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
    w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
          - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
          w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 
7. DODATKOWE DOKUMENTY:
       1) zaświadczenia (certyfikaty) o ukończonych kursach, szkoleniach,
       2) zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, przydatnych na aplikowane stanowisko,
       3) kserokopie świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia,
       4) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające
           okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska pracy i nazwę komórki organizacyjnej lub
           kserokopie umów o pracę,
       5) kserokopie zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 
8. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór ? specjalista ds. oświatowych" (na kopercie należy podać: imię
i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego
) w terminie do dnia
22 lutego 2019 r. do godz. 14 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202
(sekretariat),  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.
 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.

Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1-3,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia.

 

9. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym
z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 1 marca 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:

      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. oświatowych,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
          specjalisty ds. oświatowych albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 12 lutego 2019 r.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                 /-/ Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Anna Błaszczyk

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Anna Błaszczyk uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 5 lutego 2019 r.

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU II NABORU

 

na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Justyna Maria Walkowiak

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Justyna Maria Walkowiak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 18 stycznia 2019 r.

                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                     /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru Kierownik Wydziału Oświaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Roman Pawłowski

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Roman Pawłowski uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 grudnia 2018 r.

    

                                                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                  /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze radca prawny

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Radca prawny
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Agnieszka Budka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Agnieszka Budka uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 13 grudnia 2018 r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt