Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. najmu i dzierżawy nieruchomości

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. NAJMU I DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI,
SPRZEDAŻY LOKALI ORAZ ROLNICTWA

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     4) nieposzlakowana opinia,
     5) wykształcenie wyższe - preferowane prawo lub administracja,
     6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
     7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office ? w szczególności Word, Excel,
     8) odporność na stres,
     9) dokładność,
   10) zdolności komunikacyjne w bezpośrednim kontakcie z interesariuszami.
   11) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
           - ustawy o samorządzie gminnym,
           - ustawy o pracownikach samorządowych,
           - ustawy Kodeks cywilny,
           - ustawy o własności lokali,
           - ustawy o gospodarce nieruchomościami,
           - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
           - ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
           - ustawa Prawo przedsiębiorców,
           - ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
              i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
           - ustawy o opłacie skarbowej
           - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
     1) obowiązkowość,
     2) wysoka kultura osobista,
     3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
     4) odporność na stres,
     5) komunikatywność,
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych, w tym:
           a) udzielanie informacji zainteresowanym nabyciem lokali mieszkalnych,
           b) przygotowywanie całości dokumentacji związanej ze zbyciem lokali (wykazów nieruchomości,
               ogłoszeń, wycen), rejestru wniosków oraz analiza operatów szacunkowych,
           c) prowadzenie rejestru udzielonych bonifikat i spraw związanych ze zwrotem udzielonych bonifikat;
     2) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem i wydzierżawianiem nieruchomości gminnych,
         w tym:
           a) przetargów na najem i dzierżawę,
           b) wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości  w trybie bezprzetargowym,
           c) dokonywanie przypisów i odpisów związanych z udostępnionym, w ramach najmu
               i dzierżawy, mieniem gminy na potrzeby Wydziału Finansowego;
     3) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz gminy lokali mieszkalnych;
     4) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
     5) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa, w tym
         realizacja zadań dotyczących:
           a) ochrony gruntów rolnych i leśnych,
           b) wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi,
           c) nakazywania posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń
               o nieodpowiedniej zdrowotności,
           d) organizacji i przeprowadzania spisów rolnych,
           e) organizacji wyborów do walnego zgromadzenia Izby Rolniczej;
     6) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego deklaracji dot. podatku leśnego
         i podatku od nieruchomości od gruntów gminnych;
     7) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących materii objętej zakresem czynności; 
     8) współpraca w prowadzeniu ewidencji mienia komunalnego w zakresie zamieszczania
         w ewidencji danych dotyczących najemców i dzierżawców nieruchomości gminy;
     9) współpraca w zakresie przekształcania wniosków tradycyjnych na postać dokumentu elektronicznego
         i przesyłaniem ich do CEIDG;
   10) kontrola wpływających podań, w sprawach objętych zakresem czynności, w zakresie uiszczenia
         przez wnioskodawców opłaty skarbowej;
   11) realizacja innych zadań związanych z działaniem Wydziału zleconych przez Kierownika Wydziału.

4. WARUNKI PRACY:
     1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
     2) podstawowy system czasu pracy,
     3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
     4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta,
     5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
    w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
     1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania 
         na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)"
         oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
     2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
     3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia,
     4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie
         o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu
         lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 
7.    TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Nabór -  specjalista ds. najmu i dzierżawy" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko,
adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego
) w terminie do dnia 22 maja 2018 r. do
godz. 15 00
wUrzędzie  Miejskim w Wągrowcu,  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a,
II piętro, pokój  202 (sekretariat).
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
 
8. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.
Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Planowany termin zatrudnienia - 1 sierpnia 2018 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
    zwany dalej Urzędem,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ogłoszenia o naborze na stanowisko
    - specjalista ds. najmu i dzierżawy i udostępniane pracownikowi ds. pracowniczych Urzędu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie Urzędowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych             
    w kwestionariuszu osobowym spowoduje, że otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Komisję Konkursową  rozpatrywane.
5) w ciągu 10 dni po ogłoszeniu wyniku naboru można odebrać wymagane dokumenty wymienione w pkt. 6 ogłoszenia o naborze
    - pokój 101 I piętro Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
    Po upływie terminu dokumenty te ulegną zniszczeniu.

Wągrowiec, 10 maja 2018 r.

Do pobrania: kwestionariusz i załączniki

                                                                                                           BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                         /-/  Krzysztof Poszwa   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 
na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wiesława Domańska

Zacharzyn

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Wiesława Domańska uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 12 kwietnia 2018 r.
 
                                                                  Burmistrz Miasta 
                                                            /-/  Krzysztof Poszwa
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Agata Bucka

Grabowo

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Agata Bucka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 15 marca 2018 r.

 

                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                /-/  Krzysztof Poszwa

Nabór na stanowisko podinspektora do spraw utrzymania dróg

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTORA DS. UTRZYMANIA DRÓG

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalno-prawne):
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     4) nieposzlakowana opinia,
     5) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe II stopnia techniczne,
     6) w przypadku wykształcenia średniego co najmniej trzy lata stażu pracy,
     7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
     1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
     2) dyspozycyjność,
     3) obowiązkowość,  systematyczność, sumienność, odpowiedzialność,
     4) umiejętność pracy w zespole,
     5) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
     6) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office w zakresie
        aplikacji Word, Exel, Power Point oraz obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
     7) odporność na stres,
     8) komunikatywność,
     9) znajomość topografii i układu komunikacyjnego miasta Wągrowca,
   10) prawo jazdy kat. B,
   11) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie:
           - ustawy o drogach publicznych,
           - ustawy Prawo budowlane,
           - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
           - ustawy Prawo zamówień publicznych,
           - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
           - ustawy o ochronie przyrody (w zakresie ochrony zieleni przydrożnej),
           - ustawy Prawo energetyczne (w zakresie infrastruktury technicznej w pasach drogowych),
           - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
           - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
           - ustawy o transporcie drogowym,
           - ustawy o samorządzie gminnym.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ulic, placów i obiektów mostowych,
     2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji oraz opinii dotyczących:
           - zajęcia pasa drogowego,
           - lokalizacji urządzeń i obiektów w pasach drogowych,
           - dokumentacji,
     3. przygotowywanie projektów zmiany organizacji ruchu,
     4. przygotowywanie dokumentacji przetargowych na remonty i usługi,
     5. przygotowywanie dokumentacji związanych z modernizacją i remontami dróg i mostów.
     6. utrzymanie, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
 
4.  WARUNKI PRACY:
     1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
     2) podstawowy system czasu pracy,
     3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
     4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Infrastruktury,
         Architektury i Ekologii,
     5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                      
    w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
     1) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy wraz z wymaganymi oświadczeniami ? do pobrania
         na stronie: bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)"
         oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
     2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
     3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
     4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie
         o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu
         lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
     5) wymagane oświadczenia załączone do kwestionariusza osobowego.
 
7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Nabór -  podinspektor ds. utrzymania dróg" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko,
adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego
) w terminie do dnia 21 maja 2018 r.  
do godz. 15 00
w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu,  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15A,
II piętro, pokój  202 (sekretariat).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu - nie będą rozpatrzone.

8. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę
kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 1 lipiec 2018 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), informuje się, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wągrowcu,
      ul. Kościuszki 15A, zwany dalej Urzędem,
  2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ogłoszenia o naborze na
      stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg i udostępniane pracownikowi ds. 
      pracowniczych Urzędu,
  3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4) podanie Urzędowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych
      w kwestionariuszu osobowym spowoduje, że otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez
      Komisję Konkursową  rozpatrywane,
  5) w okresie 10 dni po ogłoszeniu wyniku naboru można odebrać złożone dokumenty, wymienione
      w pkt. 6 ogłoszenia o naborze - pokój 101 I piętro Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
      Po upływie okresu dokumenty te ulegną zniszczeniu.
 

Wągrowiec, 8 maja 2018 r.

Do pobrania: kwestionariusz i załączniki

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta

                                                                                                      /-/  Krzysztof Poszwa