Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia urzędowe

Ulotka Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

Ulotka - zagrożenie afrykańskim pomorem świn - nie wyrzucaj żywności do środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.08.2018 r.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Wągrowiec, dnia 09 lipca 2018r.

TI.7013.1.17.2018

W odpowiedzi na informację należy powołać
się na nr sprawy TI.7013.1.17.2018

Informacja
o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi
i możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z  dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wągrowca

informuje,

że na terenie miasta Wągrowca planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego:

L.p.

Nazwa zadania

Przybliżona długość (m)

1.

Budowa ul. Konwaliowej w Wągrowcu od                      ul. Grzybowej do ul. Jeżynowej

650 m

2.

Budowa ulicy ks. Wróblewskiego na odcinku zabudowy mieszkaniowej

200 m

 

w ramach ww. inwestycji drogowych może powstać obowiązek wybudowania pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od ogłoszenia niniejszej informacji zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału technologicznego. Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji :

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,  niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informujemy, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Przedmiotowa informacja zostanie podana do wiadomości publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wągrowcu http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, 01 - 211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.

Lokalizacja dróg na załączonych mapach orientacyjnych.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Krzysztof Poszwa

Mapa 1

Mapa 2

Informacja o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca.

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lata na terenie miasta Wągrowca, która obowiązuje od 16 czerwca 2018 r.

Decyzja o zatwierdzeniu

Taryfa

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioaskuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego  rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy WARP w Pile - informacje o dotacjach

Punkt Informacyjny - 1

Punkt Informacyjny - 2

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń, ASF i HPAI

Pismo ogólne

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Ulotka o ASF

Ulotka o HPAI

 

 

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25-09-2017 r.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu dotycząca wykazu podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku - subregion pilski

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców

Pobierz plik:

Schemat procedury kontroli przesiębiorców.

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej do hodowców drobiu

Do pobrania:

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej w Wągrowcu do hodowców drobiu