Program współpracy z NGO na 2020 rok - II etap

 

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

  1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach od 21 października do 4 listopada 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
  2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
  3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej ? w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ? KOMUNIKATY.                                                    

 

Wągrowiec, 18 października 2019 r.

                                                                                 

                                                                                                BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

                                                                                                        /-/ JAROSŁAW BERENDT

 

Do pobrania:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Formularz zgłaszania opinii