Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim zamieszcza się w BIP w terminie do 30 czerwca roku następnego.

 

1. W roku 2015 nie wpłynęła żadna petycja.

2. Zbiorcza informacja za 2016 r.

3. Zbiorcza informacja za rok 2020.