Obwieszczenie o decyzji APP.6733.6.2020

Wągrowiec, dnia 16.06.2020 r.

APP.6733.6.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 16.06.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 5316 położonej w Wągrowcu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z wniosku Pana Ryszarda Rozwadowskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu