Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.15.2020

Wągrowiec, dnia 25.06.2020 r.

APP.6733.15.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

że w dniu 05.06.2020 r. na wniosek Pani Teresy Syc-Wójcik przedstawiciela firmy NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j. w Częstochowie
ul. Bór 143/157 występującej w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu ul. Janowicka100 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 2424, 2423, 2428, 4088, 4100, 4107, 4106, 4105, 4104/1, 4104/2, 4103, 4102/1, 4102/2 oraz w części działki nr 2427 i 2998 położonych w Wągrowcu polegającej na przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, budowie, przebudowie i renowacji bezwykopowej kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada realizowanej w ramach projektu: ?Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu?.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski za pomocą środków elektronicznych lub poczty tradycyjnej.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu
lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu