Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.26.2020

Wągrowiec, dnia 13.11.2020 r.

APP.6733.26.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 09.10.2020 r. na wniosek Aida Project Sp. z o.o., Os. Raczyńskiego 3/50 w Swarzędzu wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr 5457, 365/2 i 364/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej polegającej na budowie przedszkola publicznego (budynek usługowo-przedszkolny).

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu