Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp miasta Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego.

 

Tekst mpzp w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego

Rysunek mpzp w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego