Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XLIV  sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy regulaminowe.
3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu zadań własnych Gminy Miejskiej Wągrowiec.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru doliny rzeki Nielby w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie  ?Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2022?.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
16.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2020/2021.
17.  Wolne wnioski i informacje.
18.  Zakończenie sesji.           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga