Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w maju 2019 r.

6 maja godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Badanie wykonania budżetu za 2018 r. z procedurą absolutoryjną:

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. łącznie z analizą  i realizacją planu dochodów i wykonania wydatków;

- kontrola skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń z podatku od nieruchomości i środków transportowych osobom fizycznym i prawnym;

- analiza sprawozdań budżetowych.

Zapoznanie Burmistrza z ww. materiałami.

-

7 maja godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ? uzależnienia, trudna sytuacja rodzinna, przemoc domowa (Program Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, zdrowie psychiczne dorosłych. Polityka Senioralna miasta. Działalność Miejskiej Rady Seniorów.

-

8 maja godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Funkcjonowanie Żłobka.

-

13 maja godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

14 maja godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

-

20 maja godz. 15.00 - Doraźna Komisja Statutowa - Urząd Miejski sala 201

-

20 maja godz. 17.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opracowanie projektu wniosku z uzasadnieniem w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 r.

-

21 maja godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

22 maja godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

27 maja godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.