IV Kadencja 2002 - 2006

2003

Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Uwagi
1.
1/2003
20.02.2003
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2003r.
2.
2/2003
20.02.2003
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2003r.
3.
3/2003
20.02.2003
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta  Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2003r.
4.
4/2003
20.02.2003
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2003r.
5.
5/2003
20.02.2003
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
6.
6/2003
20.02.2003
zmiany uchwały Nr 58/2001 RM z dnia 15.11.2001r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej, wysokości opłaty targowej oraz zwolnienia z uiszczania opłaty targowej
7.
7/2003
20.02.2003
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2003r. do 31 marca 2004r.
8.
8/2003
20.02.2003
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na rok 2003
9.
9/2003
20.02.2003
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na 2003-2006
10.
10/2003
20.02.2003
zmieniająca uchwałę Nr 8/2002 RM z dnia 19.11.2002r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Wągrowca
11.
11/2003 20.02.2003
zmiany umowy Spółki - Międzygminnego Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
12.
12/2003
27.03.2003
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Talaczyńskiego
13.
13/2003
27.03.2003
zasad usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
14.
14/2003
27.03.2003
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
15.
15/2003
28.04.2003
wstąpienia kandydata z listy nr 11 „Samorządność Wągrowiecka 2000" w okręgu wyborczym Nr 3 w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pan Mieczysław Linetty
16.
16/2003
28.04.2003
uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu
17.
17/2003
28.04.2003
udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2002r.
18.
18/2003
28.04.2003
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
19
19/2003
28.04.2003
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2003-2006
20.
20/2003
28.04.200
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego na dzień 7 i 8.06.2003r.
21.
21/2003
26.06.2003
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
22.
22/2003
26.06.2003
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy miejskiej Wągrowiec
23.
23/2003
26.06.2003
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
24.
24/2003
26.06.2003
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy miejskiej Wągrowiec w latach 2003-2007
25
25/2003
26.06.2003
wyboru banku na obsługę budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec
26.
26/2003
26.06.2003
nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca Panu Joachimowi Pritzlaffowi
27.
27/2003
25.09.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
28.
28/2003
25.09.2003
wyboru banku na obsługę bankową budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec
29.
29/2003
25.09.2003
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
30.
30/2003
25.09.2003
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul.Skocką, a ul.Rogozińska w Wągrowcu (IV etap budowy ulicy zbiorczej - obwodnicy)
31.
31/2003
25.09.2003
uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu
32.
32/2003
30.10.2003
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Bucholca
33.
33/2003
30.10.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
34.
34/2003
30.10.2003
wyboru ławników do sądów powszechnych
35.
35/2003
27.11.2003
wstąpienia kandydata z listy Nr 11 „Samorządność Wągrowiecka 2000" w okręgu wyborczym Nr 2, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pani Jolanta Nowak - Węklarowa
36.
36/2003
27.11.2003
uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu
37.
37/2003
27.11.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
38.
38/2003
27.11.2003
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2003-2006
39.
39/2003
27.11.2003
upoważnienia Burmistrza Miasta Wągrowca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
40.
40/2003
27.11.2003
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
41.
41/2003
11.12.2003
zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
42.
42/2003
11.12.2003
podatku od nieruchomości
43.
43/2003
11.12.2003
podatku od posiadania psów
44.
44/2003
11.12.2003
opłaty administracyjnej
45.
45/2003
11.12.2003
podatku od środków transportowych
46.
46/2003
30.12.2003
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
47.
47/2003
30.12.2003
wydatków  budżetu miasta Wągrowca, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
48.
48/2003
30.12.2003
ustalenia Rocznego Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego w 2004r.
49.
49/2003
30.12.2003
podatku od środków transportowych
Lista wiadomości