IV Kadencja 2002 - 2006

2004

Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
POBIERZ
1.
1/2004
26.02.2004
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2004r.
2.
2/2004
26.02.2004
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2004r.
3.
3/2004
26.02.2004
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2004r.
4.
4/2004
26.02.2004
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2004r.
5.
5/2004
26.02.2004
przyjęcia rezygnacji radnej Doroty Kurzyńskiej - Kreskowiak z funkcji członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu
6.
6/2004
26.02.2004
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2004r.
7.
7/2004
26.02.2004
uchwalenia budżetu miasta na 2004r.
8.
8/2004
26.02.2004
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta na okres od 1 kwietnia 2004r. do 31 marca 2005r.
9.
9/2004
31.03.2004
emisji obligacji komunalnych
10.
10/2004
31.03.2004
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
11.
11/2004
31.03.2004
zmieniająca Uchwałę Nr 19/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
12.
12/2004
31.03.2004
wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę miejska Wągrowiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec, a Województwem Wielkopolskim
13.
13/2004
28.04.2004
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2003r.
14.
14/2004
28.04.2004
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
15.
15/2004
28.042004
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
16.
16/2004
28.04.2004
nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu przy ul.Powstańców Wlkp. 30 im. Marii Konopnickiej.
17.
17/2004
29.06.2004
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006
18.
18/2004
29.06.2004
zmian w budżecie miasta na 2004r.
19.
19/2004
29.06.2004
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu
TEKST
20.
20/2004
29.06.2004
ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobach Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w budynku zlokalizowanym w Wągrowcu przy ul.Ks.Wujka
21.
21/2004
29.06.2004
nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca Pani Marianne Krause
22.
22/2004
29.06.2004
nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca Panu Bodo Oehme
23.
23/2004
29.07.2004
zmieniająca uchwałę Nr 17/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006
24.
24/2004
29.07.2004
zaciągnięcia zobowiązania finansowego
25.
25/2004
30.09.2004
zmian w budżecie miasta na 2004r.
26.
26/2004
30.09.2004
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
27.
27/2004
30.09.2004
procedury uchwalania budżetu miasta Wągrowca
28.
28/2004
30.09.2004
opłaty targowej
29.
29/2004
30.09.2004
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca
30.
30/2004
30.09.2004
nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 - „Cystersi Wągrowieccy"
31.
31/2004
30.09.2004
Planu Rozwoju Lokalnego miasta Wągrowca na lata 2004-2010
TEKST
32.
32/2004
30.09.2004
zmieniająca uchwałę Nr 20/2002 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2002r. w sprawie diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady, komisji i zwrotu kosztów podróży służbowych
33.
33/2004
28.10.2004
„Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"
34.
34/2004
28.10.2004
zmiany uchwały RM Nr 6/2004 z 26.02.2004r. w sprawie przyjęcia MPPiRPA dla miasta Wągrowca na rok 2004
35.
35/2004
25.11.2004
udzielenia dotacji Powiatowi Wągrowieckiemu
36.
36/2004
25.11.2004
zmian w budżecie miasta na 2004r.
37.
37/2004
25.11.2004
podatku od nieruchomości
38.
38/2004
25.11.2004
podatku od środków transportowych
39.
39/2004
25.11.2004
zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu
40.
40/2004
25.11.2004
przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2005r.
41.
41/2004
25.11.2004
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Wągrowca stanowiących mienie Gminy miejskiej Wągrowiec
42.
42/2004
30.12.2004
zmian w budżecie miasta na 2004r.
43.
43/2004
30.12.2004
wydatków budżetu miasta Wągrowca, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
ZAŁ.Nr 1 i 2
44.
44/2004
30.12.2004
uchwalenia budżetu miasta na 2005r.
45.
45/2004
30.12.2004
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
46.
46/2004
30.12.2004
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na cele publiczne
47.
47/2004
30.12.2004
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2005-2016
48.
48/2004
30.12.2004
Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015
ZAŁ.
Lista wiadomości