IV Kadencja 2002 - 2006

2006

 
Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
 
Uchwała w sprawie
 
Uwagi
1.
1/2006
23.02.2006
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2006 r.
2.
2/2006
23.02.2006
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2006 r.
3.
3/2006
23.02.2006
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2006 r.
4.
4/2006
23.02.2006
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji KSiPS Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2006 r.
5.
5/2006
23.02.2006
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
6.
6/2006
23.02.2006
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
7.
7/2006
23.02.2006
ustalenia na rok 2006 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Wągrowiec.
8.
8/2006
23.02.2006
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.
9.
9/2006
2006
zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
10.
10/2006
23.02.2006
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca.
Wyrok WSA w Poznaniu - Sygn.akt IV SA/Po 1162/17
11.
11/2006
23.02.2006
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
12.
12/2006
16.03.2006
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013
13.
13/2006
16.03.2006
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Wągrowca na lata 2006-2008
14.
14/2006
16.03.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
15.
15/2006
16.03.2006
uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu
16.
16/2006
25.04.2006
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
17.
17/2006
25.04.2006
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2006-2008
18.
18/2006
25.04.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
19.
19/2006
25.04.2006
powołania Rady Muzeum przy Muzeum regionalnym w Wągrowcu
20
20/2006
25.04.2006
Współpracy z Miastem Le Plessis - Trevise
21.
21/2006
25.04.2006
zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków
22.
22/2006
29.06.2006
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2006-2008
23.
23/2006 29.06.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.
24.
24/2006
29.06.2006
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i planu finansowego instytucji kultury za okres pierwszego półrocza danego roku
25.
25/2006
29.06.2006
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
26.
26/2006
29.06.2006
nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca
27.
27/2006
29.06.2006
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
28.
28/2006
29.06.2006
nadania honorowego obywatelstwa Rosemarie Oehme
29.
29/2006
29.06.2006
nadania honorowego obywatelstwa Bernhardowi Horstmannowi
30.
30/2006
29.06.2006
nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
 
31.
31/2006
29.06.2006
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 
32.
32/2006
29.06.2006
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
33.
33/2006
28.09.2006
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
34.
34/2006
28.09.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r.
35.
35/2006
28.09.2006
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wągrowiec
36.
36/2006
28.09.2006
utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
37.
37/2006
26.10.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r.
38.
38/2006
26.10.2006
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w Kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba apostoła w Wągrowcu
Lista wiadomości