VI Kadencja 2010 - 2014

2011Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
 1
 IV/23/2011
20.01.2011
 określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjajacych rozwojowi sportu
DZ.Urz. z 20.01.2011 r. Nr 41 poz. 765
 2
 IV/24/2011
20.01.2011
 przedłużenia obowiazywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 Tekst

3
 V/25/2011
24.02.2011
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.

Tekst

4
 V/26/2011
24.02.2011
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.

Tekst

5
 V/27/2011
24.02.2011
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.

Tekst

6
 V/28/2011
24.02.2011
zatwierdzenia palnu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.

Tekst

7
 V/29/2011
24.02.2011
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wagrowcu na 2011 r.

Tekst
8
 V/30/2011
24.02.2011
udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko
Tekst
9
 V/31/2011
24.02.2011
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2011-2015
DZ.Urz. z 19.04.2011 r. Nr 104 poz. 1745
Tekst załącznik

10
 V/32/2011
24.02.2011
"Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014"
Tekst załącznik

11
 V/33/2011
24.02.2011
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2013

Tekst

12
 V/34/2011
24.02.2011
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst

13
 V/35/2011
24.02.2011
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016
Tekst załącznik

14
V/36/2011
24.02.2011
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przyznawanych pod warunkiem zwrotu
DZ.Urz. z 19.04.2011 r. Nr 104 poz. 1746

Tekst

15
V/37/2011
24.02.2011
powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec

Tekst
16
VI/38/2011
29.03.2011
pomocy finansowej Gminie Piła

Tekst
17
VI/39/2011
29.03.2011
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Tekst

18
VI/40/2011
29.03.2011
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta na lata 2010-2012
Tekst
19
VI/41/2011
29.03.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

20
VI/42/2011
29.03.2011
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032

21
VI/43/2011
29.03.2011
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Osada 4"
DZ.Urz. z 24.05.2011 r. Nr 144 poz. 2317
Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IISA/Po/958/12 z 25.04.2013r.

22
VII/44/2011
23.05.2011
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012

23
VII/45/2011
23.05.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
Tekst załączniki
24
VII/46/2011
23.05.2011

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032

zał1 zał2

25
VII/47/2011
23.05.2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

Tekst załącznik

26
VII/48/2011
23.05.2011
wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2011
DZ.Urz. z 13 lipca 2011 r. Nr  197 poz. 3112
Tekst

27
VII/49/2011
23.05.2011
uchylajacej uchwałę w sprawie zakazu używania środków pirotechnicznych
DZ.Urz. z 13 lipca 2011 r. Nr 197 poz. 3113
Tekst

28
VII/50/2011
23.05.2011
zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec
DZ.Urz. z 4 sierpnia 2011 r. Nr 213 poz. 3321
Tekst

29
VIII/51/2011
28.06.2011
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wrazze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2010 r.

Tekst

30
VIII/52/2011
28.06.2011
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2010 r.

Tekst

31
VIII/53/2011
28.06.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.

Tekst załączniki


32
VIII/54/2011
28.06.2011
przyjęcia "Strategii rozwoju miasta Wągrowca do 2020 r."
Tekst załącznik

33
VIII/55/2011
28.06.2011
przyjęcia Strategii promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta " na lata 2011-2018
Tekst

34
VIII/56/2011
28.06.2011
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Tekst

35
VIII/57/2011
28.06.2011
odwołania Skarbnika Miejskiego
Tekst

36
VIII/58/2011
28.06.2011
powołania skarbnika Miejskiego
Tekst

37
VIII/59/2011
28.06.2011

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca Pani Marlenie Miler
Tekst

38
X/60/2011
25.08.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
Tekst załącznik

39
X/61/2011
25.08.2011
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
DZ.Urz. z 20 września 2011 r. Nr  250 poz. 3977

Tekst

40
XI/62/2011
29.09.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.

41
XI/63/2011
29.09.2011
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Wągrowcu
DZ.Urz. z 16 listopada 2011 r. Nr 306 poz. 4895

42
XI/64/2011
29.09.2011
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
DZ.Urz. z  16 listopada 2011 r. Nr 306 poz. 4896

43
XI/65/2011
29.09.2011
wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu pieniężnego
Tekst
44
XII/66/2011
27.10.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
45
XII/67/2011
27.10.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032
Tekst załączniki

46
XII/68/2011
27.10.2011
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
DZ.Urz. z 29 listopada 2011 r. Nr 320 poz. 5217
Tekst

47
XII/69/2011
27.10.2011
opłaty targowej
DZ.Urz. z 29 listopada 2011 r. Nr 320 poz. 5218
Tekst

48
XII/70/2011
27.10.2011
podatku od środków transportowych
DZ.Urz. z 29 listopada 2011 r. Nr 320 poz. 5219
Tekst

49
XII/71/2011
27.10.2011
ustanowienia znaku promocyjnego - logo Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz zasad i warunków jego używania
DZ.Urz. z 5 grudnia 2011 r. Nr 327 poz.  5461
Tekst załączniki

50
XII/72/2011
27.10.2011
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Kolejowej
DZ.Urz. z 7 grudnia 2011 r. Nr 331 poz. 5596
DZ.Urz. z 15 maja 2012 r. poz.2251
Tekst załączniki

51
XII/73/2011
27.10.2011
ustanowienia uzytków ekologicznych na terenie miasta Wągrowca
DZ.Urz. z 29 listopada 2011 r. Nr 320 poz. 5220
Tekst załączniki

52
XIII/74/2011
29.11.2011
udizelenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p,w.św. Jakuba Apostoła w Wagrowcu
Tekst

53
XIII/75/2011
29.11.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
Z_3
Z_4
Z_5 

54
XIII/76/2011
29.11.2011

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032

Z_2 

55
XIII/77/2011
29.11.2011
określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
DZ.Urz. z 22 grudnia 2011 r. Nr 360 poz. 6415
Z_6

56
XIII/78/2011
29.11.2011
programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Tekst


57

XIII/79/2011
29.11.2011
"Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2012"

58
XIV/80/2011
29.12.2011
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.

59
XIV/81/2011
29.12.2011
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
Tekst

60
XIV/82/2011
29.12.2011
uchwlenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 - 2032

61
XIV/83/2011
29.12.2011
uchwalenia budżetu na 2012 rok
Uchwała ogłoszona 10 stycznia 2012 r. - DZ.Urz. z 2012 r. poz. 229

62
XIV/84/2011
29.12.2011

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu


63
XIV/85/2011
29.12.2011
o uchyleniu uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu
Uchwała ogłoszona 10 stycznia 2012 r. - DZ.Urz. z 2012 r. poz. 223
Tekst
64
XIV/86/2011
29.12.2011
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatch na ławników
Tekst

 
Lista wiadomości