4. Podatek rolny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.4
 
PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE
 ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DR-1
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2020 r. poz.  333  z późn. zm.).
 • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Deklaracja w sprawie podatku rolnego według obowiązującego wzoru DR-1.
Druk do pobrania : 
DR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
Załączniki do  DR-1:
ZDR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
ZDR-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
 
DR-1- obowiązywał do 30.06.2019 r.
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec: 

         Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

         61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • na podatniku ciążą poniżej wymienione obowiązki:

  - do dnia 15 stycznia złożenie deklaracji na podatek rolny dany rok podatkowy, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

  - wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy DR-1,
 • złóż deklarację podatkową w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą.
 • wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek,
 • w przypadku niezłożenie deklaracji przez podatnika lub nierzetelnego jej wyliczenia, Burmistrz Miasta Wągrowca wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:
Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminach do:  15 marca,  15 maja,  15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
Podatek należy zapłacić na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
IX. UWAGI:
 • opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
  i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza,
 • podatnikami podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
    lub z innego tytułu prawnego,
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu
    Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych
 • podatnicy podatku rolnego są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w ciągu roku poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35
  lub 268 03 11.