9. Uzyskanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiebiorcy)

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.11
10.03.2011
UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
- PODATNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(PRZEDSIĘBIORCY )
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy,  ul Kościuszki 15a;    pokój nr 2,     tel.:  67 26 80 312
                                                            pokój nr 5,     tel.:   67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2021r., poz. 743 z późn. zm.)
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz.1983 z późn. zm.)
 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2011 Nr 34, poz. 174 z późn. zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych według ustalonego wzoru - załącznik do karty
 • do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- oświadczenie o stanie majątkowym oraz do wglądu dokumenty wskazane w oświadczeniu podatnika,inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
o udzielenie ulgi,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis jakie podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (w sytuacji korzystania z takiej pomocy) albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- lub w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis, podmiot ubiegający się o taką pomoc składa ?formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie". - według ustalonych wzorów - załącznik do karty

 
Druki do pobrania:
 
b) w przypadku pozostałych podatników prowadzących działalność gospodarczą,

- dokumenty świadczące o bieżącej sytuacji finansowej firmy w tym sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych - sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości. Wymagane są kopie dokumentów potwierdzające zgodność z oryginałem,

- inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
o udzielenie ulgi,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis jakie podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie ( w sytuacji korzystania z takiej pomocy ) albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- lub w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis, podmiot ubiegający się o taką pomoc składa ?formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".
- według ustalonych wzorów - załącznik do karty

Druki do pobrania:
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
  z informacjami, zaświadczeniami lub oświadczeniami dot. uzyskanej pomocy publicznej albo
  o nieotrzymaniu pomocy, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij wniosek,
 • do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 • wypełniony wniosek wraz z dokumentami złóż w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, a jeżeli nie możesz wyślij za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 • w szczególnych przypadkach możesz być wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień,
 • decyzja wysłana podatnikowi za pośrednictwem urzędu pocztowego kończy postępowanie podatkowe.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
VIII. UWAGI:
 • Burmistrz Miasta Wągrowca, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika, na jego wniosek, może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetki,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

 • w przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wysłane wezwanie do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie (7 dni); niezastosowanie się do wezwania może spowodować pozostawienie podania bez rozpatrzenia,
 • decyzje w sprawie udzielania ulg mają charakter uznaniowy, co pozwala na wydanie negatywnej decyzji, nawet w sytuacji,  gdy za udzieleniem ulgi przemawia ważny interes podatnika,
 • udzielając ulg przedsiębiorcy stosuje się dodatkowo przepisy o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej i prawo Unii Europejskiej w tym zakresie,
 • przedsiębiorca może uzyskać ulgę w ramach pomocy de minimis tzn. jeżeli wartość pomocy publicznej, w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto, uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego, w którym złożono wniosek o udzielenie ulgi i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekroczy równowartości 200 tys. euro, a w sektorze transportu drogowego - 100 tys. Euro,
 • pomoc de minimis nie może być udzielana przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej, tzn. przedsiębiorstwom  zagrożonym,
 • przed wydaniem decyzji organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy - np. może przeprowadzić oględziny nieruchomości, przesłuchać świadków, zebrać dodatkowe informacje z różnych instytucji (Urząd Skarbowy, ZUS itp.),
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, podaje się do publicznej wiadomości.