6. Podatek leśny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.6
 
PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE
 ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO DL-1
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • deklaracja w sprawie podatku leśnego według obowiązującego wzoru DL-1.
Druk do pobrania:
                      
                        DL-1
                        ZDL-1
                        ZDL-2
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec
                  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
                  61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • na podatniku ciążą poniżej wymienione obowiązki:
           - do dnia 15 stycznia złożenie deklaracji na podatek leśny na dany rok

            podatkowy, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni
            od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

          - do dnia 15 każdego miesiąca wpłacanie obliczonego w deklaracji podatku
            leśnego - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
            obowiązku podatkowego.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy DL-1,
 • złóż deklarację podatkową w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,
 • w przypadkuniezłożenia deklaracji przez podatnika lub nierzetelnego jej wyliczenia, Burmistrz Miasta Wągrowca wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI:

 
Obliczony w deklaracji podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Podatek należy zapłacić na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:
     

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
IX. UWAGI:
 • podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
 • podatnikami podatku leśnego są: właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy wieczyści lasów, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • podatnicy podatku leśnego są zobowiązani do zgłaszania zmian mających wpływ na wysokość podatku w ciągu roku poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35
  lub  268 03 11.