7. Podatek od środków transportowych (os.fizyczne i prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej deklaracji

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.8
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
- OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE -
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/KOREKTA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 2, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436 )
 3. rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1353)
 4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 6. uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6514) - pobierz
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • deklaracja na podatek od środków transportowych  DT- 1,
 • załącznik do deklaracji DT-1/A.
         Druki do pobrania:
         - deklaracja  DT-1,
         - załącznik do deklaracji DT-1/A
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:

                 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • na podatniku ciąży obowiązek składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek  podatkowy powstał po tym dniu -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • podatnik jest zobowiązany również skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ
  na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby -  w terminie
  14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij formularz podatkowy DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A,
 • złóż wypełnione druki w pokoju nr 2 lub prześlij pocztą,
 • wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek,
 • w przypadku gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie złożył deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, Burmistrz Miasta Wągrowca wyda decyzję w której określi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:
 • podatek od środków transportowych w wysokości obliczonej przez podatnika płatny jest
  w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
         - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek
           za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania
           obowiązku podatkowego w terminie: I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania
           obowiązku podatkowego, a II rata do dnia 15 września danego roku,
         - od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo
           w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • podatek należy zapłacić na konto Gminy Miejskiej Wągrowiec:           

         Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

         61 8959 0001 0000 5106 2000 0010  
IX. UWAGI:
 • opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
          - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
          - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie
            z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
            pojazdów od 3,5 tony,
          - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
            dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych
            wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
          - autobusy.
 • podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 26 80 312.