8. Uzyskanie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.10
10.03.2011
UZYSKANIE ULG W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
- PODATNICY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy,  ul Kościuszki 15a; pokój nr 2,     tel.:  67 26 80 312
                                                         pokój nr 5,     tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych według ustalonego wzoru - załącznik do karty druk do pobrania:
 • do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku osób fizycznych

- oświadczenie o stanie majątkowym oraz do wglądu dokumenty wskazane w oświadczeniu podatnika według ustalonego wzoru - załącznik do karty  druk do pobrania          

- inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
o udzielenie ulgi,

b) w przypadku pozostałych podatników

- dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony,
  z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij wniosek,
 • do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 • wypełniony wniosek wraz z dokumentami złóż w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, a jeżeli nie możesz wyślij za pośrednictwem urzędu pocztowego,
 • w szczególnych przypadkach możesz być wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień,
 • decyzja wysłana podatnikowi za pośrednictwem urzędu pocztowego kończy postępowanie podatkowe.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
VIII. UWAGI:
 • Burmistrz Miasta Wągrowca, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika, na jego wniosek, może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetki,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę,

 • w przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wysłane wezwanie do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie (7 dni); niezastosowanie się do wezwania może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzeni,
 • decyzje w sprawie udzielania ulg mają charakter uznaniowy, co pozwala na wydanie negatywnej decyzji, nawet w sytuacji,  gdy za udzieleniem ulgi przemawia ważny interes podatnika,
 • przed wydaniem decyzji organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy - np. może przeprowadzić oględziny nieruchomości, przesłuchać świadków, zebrać dodatkowe informacje z różnych instytucji (Urząd Skarbowy, ZUS itp.),
 • wykaz osób, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań  podatkowych powyżej 500,00 zł podaje się do publicznej wiadomości.