12.Odraczanie, rozkładanie na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w formie mandatu przez straż miejską w Wągrowcu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WĄGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.14
13.01.2014
ODRACZANIE, ROZKŁADANIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWNY NAŁOŻONEJ W FORMIE MANDATU PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W WĄGROWCU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 4, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2077 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 4. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1546 z późn. zm.)
 5. Uchwała Nr XXXIX/258/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do ich udzielania(Dz. Urz.  Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 6514)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie grzywny nałożonej w drodze mandatu według wzoru - załącznik do karty druk do pobrania
 • Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru - załącznik do karty oraz do wglądu dokumenty wskazane w oświadczeniu
- dowód opłaty skarbowej,
- inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi.
IV. OPŁATY:
 • Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

                  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,

2. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami złóż w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu,a jeżeli nie możesz wyślij za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 4. W szczególnych przypadkach możesz być wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 5. Wydanie decyzji  kończy  postępowanie administracyjne.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26,   64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 • Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
VIII. UWAGI:
 1. Burmistrz Miasta Wągrowca, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty mandatu lub rozłożyć zapłatę mandatu na raty.
 2. w przypadku niezłożenia wszystkich wymagalnych dokumentów zostanie wysłane wezwanie do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie (7 dni); niezastosowanie się do wezwania może spowodować pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 3. Decyzje w sprawie udzielania ulg mają charakter uznaniowy, co pozwala na wydanie negatywnej decyzji, nawet w sytuacji, gdy za udzieleniem ulgi przemawiają względy społeczne lub gospodarcze.
 4. Przed wydaniem decyzji, organ uprawniony do przyznania  ulgi jest zobowiązany zebrać
  i rozpatrzyć cały materiał dowodowy - np. może zebrać dodatkowe informacje z różnych instytucji ( Urząd Skarbowy, ZUS itp.).
 5. W przypadku udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niespłacenie którejkolwiek z rat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego i poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
 6. W przypadku udzielenia ulgi w formie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego, niedotrzymanie terminu spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego poniesienie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.