14. Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, o posiadanych użytkach rolnych, o dochodach z gospodarstwa rolnego

 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.II.2
10.03.2011
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA:
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO,
O POSIADANYCH UŻYTKACH ROLNYCH,
O DOCHODACH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 5, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020, poz. 730 z późn.  zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia według wzoru - załącznik do karty
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić  przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

                 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
   • zwolnienia z opłaty skarbowej:
- zaświadczenia o wielkości użytków rolnych,
- zaświadczenia wydawane w sprawach: ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,nauki i innych wymienionych w ustawie o opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek: GR
 2. Załącz oryginał pokwitowania opłaty skarbowej.
 3. Złóż wypełniony wniosek w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą.
 4. Poczekaj na wydanie zaświadczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
VIII. UWAGI
 • Zaświadczenie stanowi potwierdzenie faktów albo stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji podatników.
 • Zaćwiadczenie wydaje sie w granicach żądania wnioskodawcy
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jegowydania.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 26 80 335 lub 26 80 311