15. Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.II.3
13.01.2014
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy , pokój nr 5, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 200 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020, poz. 730 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. Nr 187, poz. 1330 )
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej według ustalonego wzoru - załącznik do karty
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
  61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2.  Załącz oryginał pokwitowania opłaty skarbowej.
 3. Złóż wypełniony wniosek w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą.
 4. Poczekaj na wydanie zaświadczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
VIII. UWAGI
 • Zaświadczenie stanowi potwierdzenie faktów albo stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji podatników:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego.
 • Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jegowydania.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 268 03 35 lub268 03 11.