16. Zezwolenie na wykreślenie z hipoteki ustanowionej z tytułu zaległości podatkowych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.II.5
13.01.2014
ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE Z HIPOTEKI USTANOWIONEJ Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, ul Kościuszki 15a;     pokój nr 5  tel.  67 26 80 335 lub 311
                                                                       pokój nr 4  tel.   67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu zaległości podatkowych według ustalonego wzoru - załącznik do karty
    
      Druk do pobrania
 
 
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17 zł
  opłatę skarbową naleąży uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego: 
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2.  Załącz oryginał pokwitowania opłaty skarbowej.
 3. Złóż wypełniony wniosek  Urzędzie Miejskim w Wągrowcu lub prześlij pocztą.
 4. Poczekaj na wydanie zaświadczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu zaległości podatkowych.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia o odmowie wydania zezwolenia przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
VIII. UWAGI
 • Zezwolenie może zostać wydane tylko w przypadku spłaty zadłużenia wpisanego na hipotekę,
  o czym stanowi potwierdzenie faktów wynikających z prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji księgowej (wpłat, przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników):
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego.
 • Zezwolenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 • Zezwolenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jegowydania.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 268 03 35 lub268 03 11.