17. Opłata skarbowa

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.II.6
10.03.2011
OPŁATA SKARBOWA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy, pokój nr 4, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 312
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 ),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
  • wysokość stawek opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (patrz podstawa prawna)
  • opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

        Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

        61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub wstąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej,
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- od wydania zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ),
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -  z chwilą złożenia dokumentu.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
  2. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej - do miesiąca od wszczęcia postępowania podatkowego.
  3. Zwrot wniesionej opłaty skarbowej (patrz: Karta informacyjna ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ).
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VIII. UWAGI:
  1. Opłacie skarbowej podlegają:
a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek;
b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub
w postępowaniu sądowym, jeżeli miejscem złożenia dokumentu jest Wągrowiec.
  1. Uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
  2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
  1. Na wydanym dokumencie potwierdzającym dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniu lub zezwoleniu (pozwoleniu, koncesji) zamieszcza się adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:
- określa się wysokość uiszczonej opłaty - w przypadku, gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej
- określa się podstawę prawną jej niepobrania - w przypadku, gdy przepisy odrębne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku mimo nieuiszczenia należnej opłaty;
- określa się podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia - w przypadku, gdy czynność urzędowa, zaświadczenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione albo podmiot składający zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia(pozwolenia koncesji) jest zwolniony od opłaty skarbowej.
  1. Jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione - adnotacjęo wyłączeniu lub zwolnieniu z podaniem podstawy prawnej zamieszcza się na złożonym dokumencie.