19. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

URZĄD MIEJSKI

W WĄGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a

tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25

miasto@wagrowiec.eu

www.wagrowiec.eu

FN.I.19

14.01.2014

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, ul Kościuszki 15a, pokój nr 5 ; tel.:  67 26 80 311

II. PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
  2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
  3. Uchwała Nr  VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłatyoraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 poz 3794),
 

III. OPŁATY:

  • Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 maja 2019 r.

a) dla mieszkańców

(od każdej osoby zamieszkującej (niekoniecznie zameldowanej) na terenie gminy miejskiej w Wągrowcu):

- za odpady komunalne zbierane selektywnie: 28 zł od osoby za każdy miesiąc

- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie: 56 zł od osoby za każdy miesiąc

 

b) dla terenów niezamieszkałych opłata naliczana od ilości wywozów i wielkości pojemnika

(dot. firm, instytucji, ogórdków działkowych, placówek oświatowych, urzędów itp.)

- za odpady komunalne zbierane selektywnie:

za pojemnik o pojemności 60 dm3 - 24 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 120 dm3 -34 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 240 dm3 - 48 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 1 100 dm3 - 195 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 4 000 dm3 - 504 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 5 000 dm3 - 626 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 7 000 dm3 -  884 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 10 000 dm3 - 1.194 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 5 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 938 zł 

za pojemnik o pojemności 10 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 1.792 zł

za pojemnik o pojemności 15 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 2.629 zł

za pojemnik o pojemności 20 000 dm3 posiadający mozliwość zageszczania odpadów (prasokontener) - 3.452 zł

 

- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie:

za pojemnik o pojemności 60 dm3 - 33 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 120 dm3 - 48 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 240 dm3 - 68 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 1 100 dm3 - 267 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 4 000 dm3 - 687 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 5 000 dm3 - 852 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 7 000 dm3 - 1.203 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 10 000 dm3 - 1.624 zł za 1 wywóz

za pojemnik o pojemności 5 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 1.279 zł

za pojemnik o pojemności 10 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 2.437 zł

za pojemnik o pojemności 15 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 3.578 zł

za pojemnik o pojemności 20 000 dm3 posiadający możliwość zagęszczania odpadów (prasokontener) - 4.661 zł

  Minimalna liczba wywozów wynosi 2 miesięcznie!

Ilość wywozów można zwiększyć na podstawie złożonej deklaracji.

  

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiścićprzelewem na konto Urzędu Miejskiego: 

                  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                  82 8959 0001 0000 5106 2000 0020

  

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty
  • UWAGA! każda zmiana ilości zamieszkujących nieruchomość (np. poprzez narodziny dziecka, zgon, wyprowadzkę itp.) bądź zmiana dotycząca wielkości pojemnika/ilości wywozów musi być zgłoszona - bez wezwania - za pomocą korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zmiana deklaracji następuje poprzez złożenie korekty deklaracji w ww. terminie

VI. TERMINY PŁATNOŚCI:

Opłatę należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. (np. za zamieszkanie nieruchomości/rozpoczęcie działalności w styczniu, opłatę należy uiścić do 15 lutego).