Organizacja jednostki

Organziacja Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu

 
(WYCIĄG ZE STATUTU)
 

 III.  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 § 9. 1. Działalnością Centrum kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Wągrowca.

2. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego Centrum i pozostałych pracowników.

3. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Kierownik  Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest  kierownikiem  zakładu  pracy  w  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).

 

§ 10. 1. Kierownik Centrum zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Do uprawnień i obowiązków Kierownika należy:

1)     podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum,
2)     ustalanie wewnętrznej organizacji Centrum, a zwłaszcza określenie obowiązków,    uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;
3)     ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum;
4)     zapewnienie pracownikom Centrum bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
5)     współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych;
6)     ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wągrowca.

3. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Kierownika.

§ 11. Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum, który opracowuje Kierownik Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wągrowca.

§ 12. Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.