Przedmiot i cel działania

WYCIĄG ZE STATUTU

II.  CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

 § 8. 1. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na:

1)  prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
2)  prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych;
3)  sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych;
4)  prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.
 
 2. Obsługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 
1) w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej:
 
a)  zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego jednostek oświatowych,
b)  określanie zasad (polityki) rachunkowości w tym zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych i innych dokumentów finansowo-księgowych,
c)  organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
d)  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
e)  prowadzenie inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald i drogą weryfikacji oraz koordynacja terminów inwentaryzacji drogą spisu z natury przeprowadzanej przez jednostki obsługiwane,
f)   wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
g)  sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych dla jednostek obsługiwanych,
h)  monitorowanie i analizowanie stanu wykorzystania planu wydatków, stanu realizacji planu dochodów i stanu majątkowego jednostek objętych obsługą oraz przekazywanie informacji w tym zakresie kierownikom jednostek,
i)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
j)   dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych podlegających zapłacie oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
k)  dochodzenie należności przypadających na rzecz jednostek,
l)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek,
m)  gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji finansowo-księgowej;
 
2)  w zakresie podatku od towarów i usług:
 
a)  wystawiania faktur VAT oraz innej dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług,
b)  prowadzenia na potrzeby VAT ewidencji zakupów i sprzedaży,
c)  sporządzania na podstawie prowadzonych ewidencji deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług i składania ich w Urzędzie Miejskim,
d)  wpłacania podatku na rachunek Urzędu Miejskiego,
e)  gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej;
 
3)  w zakresie spraw kadrowo-płacowych i bhp:
 
a)  sporządzanie dokumentów związanych z przeszeregowywaniem pracowników,
b)  kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych,
c)  prowadzenie ewidencji i ruchu zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach oświatowych,
d)  naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych należnych świadczeń, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
e)  potrącanie  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i  rozliczanie  z  Urzędem  Skarbowym,  a  także sporządzanie  informacji  o  dochodach  uzyskanych  oraz  pobranych  zaliczkach  na  podatek  dochodowy  od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,
f)  prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,
g)  prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami finansowymi,
h)  obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
i)  sporządzanie   zaświadczeń   o   wysokości   wynagrodzeń   do   celów   emerytalno-rentowych   pracowników obsługiwanych jednostek i Centrum oraz do innych celów na wniosek pracownika,
j)  ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac,
k)  prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników,
l)  organizacja i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie kursów i szkoleń pracowników z zakresu bhp,
m)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z pobieraniem zaliczek i dokonywaniem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
n)  prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami z ZUS w tym:
­- zgłaszanie, wprowadzanie zmian i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń,
­- sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych dla poszczególnych jednostek oświatowych,
- sporządzanie rocznych rozliczeń ZUS dla poszczególnych jednostek oświatowych,
o)  kompletowanie dokumentacji powypadkowej i sporządzanie wniosków do ZUS o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
p)  sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i płac,
q)  sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
r)  prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów.
 
 4)  Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 ust. 1 w punktach od 1 do 15 uchwały obsługę prawną, polegającą na:
 
a)  udzielaniu jednostkom obsługiwanym, a także kierownikowi jednostki obsługującej opinii, porad prawnych i konsultacji w zakresie spraw skomplikowanych pod względem prawnym,
b)  analizie prawnej i opiniowaniu projektów umów długoterminowych lub nietypowych zawieranych przez kierowników/dyrektorów jednostek obsługiwanych, a także kierownika jednostki obsługującej
c) wykonywaniu zastępstwa prawnego i procesowego w granicach udzielonych pełnomocnictw przez kierownika jednostki obsługującej
 
5)  Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 ust. 1 w punktach od 1 do 16 uchwały obsługę informatyczną, polegająca na:
 
a)  bieżącej obsłudze technicznej sprzętu komputerowego,
b)  świadczeniu usług doradczych w zakresie planowania i realizacji zakupów, eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
c)  wsparciu użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
d)  administrowanie sieciami LAN,
e)  pomocy przy prawidłowym utrzymaniu systemów komputerowych oraz oprogramowania poza oprogramowaniem dziedzinowym.