Ogłoszenie o otwartym naborze partera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego - wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Gmina Miejska Wągrowiec na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (zwany dalej POWER) Konkurs nr: POWR.02.10.00-lP.02.00-003/19, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty.

DO POBRANIA:

Pełny tekst ogłoszenia o otwartym naborze partnera.