1. Decyzja o wysokości jednorazowej opłaty planistycznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.1
10.03.2011
DECYZJA O WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ OPŁATY PLANISTYCZNEJ OKREŚLONEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 108, ul. Kościuszki 15a, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21
II. PODSTAWA PRAWNA:

1.art. 6 i art. 37 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 293 ze zm.),

2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546
ze zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • załączniki:
 • - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - akt notarialny,
 • - wypis z rejestru gruntów,
 • - dowód wpłaty opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 10 zł
 • opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy,
 • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany - ustalenia opłaty dokonuje Burmistrz w drodze decyzji, niezwłocznie po otrzymaniu od notariusza wypisu z aktu notarialnego. Ustalenia opłaty przed sprzedażą nieruchomości dokonuje się na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.